Ministerstvo spravedlnosti
České republiky
 
 

Informace - příjem podání v elektronické podobě soudy

Obecné informace:
Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat soudu podání v elektronické podobě a jejich přílohy.
 
Podání v elektronické podobě a jejich přílohy lze soudu zasílat:
 • na elektronickou adresu (emailem),
 • prostřednictvím datové schránky,
 • webovou aplikací ePodatelna nebo přímým vyplněním elektronického formuláře.
 
Pouze na předepsaných elektronických formulářích je možné podávat:
 • návrhy na vydání elektronického platebního rozkazu,
 • vybraná podání pro insolvenční řízení (návrhy na povolení oddlužení, přihlášky pohledávky, popření pohledávky věřitelem a hlasovací lístky).
  Tyto formuláře jsou rovněž zveřejněny na stránkách insolvenčního rejstříku https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.
 • vybraná podání určená do obchodního rejstříku, sbírky listin, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností a rejstříku společenství vlastníku jednotek.
  Bližší informace o těchto podáních lze nalézt na internetových stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/podani.
 • vybraná podání určená výlučně pro soudní exekutory a notáře.
 
Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné soudu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny jednotlivých soudů. Informace o úředních hodinách podatelny, emailových adresách a identifikátorech datových schránek naleznete na internetových stránkách jednotlivých soudů.
 
Technické parametry datových zpráv a dokumentů
Technickými parametry se rozumí velikost datové zprávy a dokumentů, obsah škodlivého kódu a datový formát dokumentu. Postup soudu při nesplnění technických parametrů je upraven ve vyhlášce 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.
 
Bližší informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých soudů.
 
Elektronické podpisy
Podání v elektronické podobě zaslaná soudu e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře musí být v souladu s procesními předpisy např.:
 • § 42 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
 • § 59 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
 • § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.
 
Bližší informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých soudů.
 
Potvrzování přijetí podání v elektronické podobě a ověřování elektronických podpisů
O přijetí Vaší datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslané e-mailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře budete v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, informováni na Váš e-mail potvrzující zprávou. V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.
 
Dále budete u datové zprávy zaslané emailem, aplikací ePodatelna či přímým vyplněním elektronického formuláře soudu v souladu s ust. § 6 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby informováni o výsledku ověřování technických parametrů, elektronických podpisů, elektronických značek a časových razítek.
 
V některých případech budete rovněž informování i o přidělení podání ke konkrétní spisové značce spisu. Tato povinnost však právním předpisem není stanovena a nelze se jejího zaslání domáhat.
 
Bližší informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých soudů.
 
Technické nosiče dat
Soudy nemají povinnost technické nosiče dat (např. CD, DVD) přijímat.
 
Bližší informace naleznete na internetových stránkách jednotlivých soudů.